Milovaná Matko, Svatá Přítomnosti,

Otevři prosím a obnov moje Světelná vlákna, tělo a duši, aby byly plně propojeny s mým zlatým srdcem. Obnov prosím srdce Krista uvnitř mého Já, kde je tolik soucitu, tolik Lásky a tolik míru pro všechny bratry a sestry, aby se i oni uzdravili a otevřeli srdce a prožili dokonalou Lásku Boží. 


Prosím tebe Milovaná Svatá Matko, aby mé srdce naslouchalo moudrosti Ducha Svatého a bylo naplněno Láskou Krista a prosím tě znovu Svatá Matko o péči o celou lidskou rodinu a život na této planetě. Kéž se Boží plán vrátí na tuto Zemi a Země rozkvete přítomností všemocné Lásky, jako květ růže, na němž se třpytí rosa životodárného života. Svatá Božská Matko, ve službě Tobě, ve službě Zákonu Jednoho, prosím požehnej mé přítomnosti, mé rodině, mým přátelům a nejbližším, požehnej prosím lidské rodině, prosím Duchu Svatý a Stvořiteli nechť je vzkříšena Kosmická Trojice, která představuje lůno života, semeno Krista v nás, nejposvátnější zasvěcení pro účely Boha. Modlím se, aby byla naše srdce aktualizována zlatým Světlem. Amen. 


Milovaný Bože, odevzdávám své tělo, mysl, Ducha, osobnost a všechny esence mého bytí Službě Tobě a síle živého Ducha Krista. Svatá Matko, Svatý Otče, Svatý Kriste, ať Svatá Trojice zapálí tuto sílu Světla uzdravení v mém srdci a těle, aby mě přivedla k čistotě a dokonalosti Světla Božího. Žádám Boha, aby nyní znovu spojil všechny části mého těla a matici inteligence těla s věčným Duchem Svatým.


Modlím se za lidskou rodinu a planetu. Za mír, soucit, milosrdenství a odpuštění, aby každá bytost našla cestu zpět domů ke Světlu. Prosíme, až všichni ti, kteří trpí, poznali dokonalý mír Boží Lásky existující ve Vědomí Krista. Harmonizujeme a uctíváme tento prostor ve jménu Boha Jednoty pro lidskou rodinu. 


Milovaná Svatá Matko, nechť naše těla, naše bytí, naše mysl, naše šablona jsou aktualizovány jako jedinečnost našeho Já právě teď, abychom přešli na vyšší Světelnou kapacitu a byli v plném rezonančním spojení s Tebou. Zarovnej nás se svým srdcem a moudrostí, která se vrací na tuto planetu, abychom byli posvátnou a Božskou nádobou pro Lásku Boží, jako by to byla samotná přítomnost Boha. 


S hlubokou úctou k veškerému životu Drahý Bože vdechuj své životní kódy do všech podob Stvoření. Prosíme o proměnu a vzkříšení všeho anorganického a umělého na organické Světlo právě teď. 


S Láskou přikazuji každé funkci v mém těle, aby byla plně nasměrována k záměru, souhlasu a autoritě mého nejvyššího výrazu vnitřního Krista, jako mého skutečného Božského Já. Veškeré struktury v mém těle a Vědomí, které jsou mi známé i neznámé, se zcela řídí Zákonem Jednoho, Kosmickým zákonem Panovníka mého Já. Já Jsem svobodný a svrchovaný Bůh. 


Milovaný Svatý Duchu, pokládám své srdce na oltář Boží. Sloužím Jedinému. Prosím dovol mi usednout na vnitřní trůn Boží v mém posvátném prostoru Svatosti. Modlím se každý den, abych byla jako ty, abych se navrátila k čistotě nejčistší. Nechť tělo i Vědomí usedne na Zlatý trůn v mé vnitřní Svatyni, v Srdci, oděno do zlatobílého roucha čistoty s křišťálovou korunou, korunou z duhových diamantů třpytících se na mé hlavě. Slyším zamilovaná slova Krista a Sofie, hudbu Kosmického Krista, znící v mém srdci a srdcích lidí po celé Zemi.


Jako architekt Krista si nárokuji odemknout původní organickou DNA, protože Božský lidský původ pochází z královských domů Lyry. Původní lidská DNA je Andělská, a tak se znovu napojuji na tento prapůvodní primární záznam, který existuje stále.