ZÁKLADY PŘÍRODNÍCH ZÁKONŮ


Vážení Milovaní, srdečně vítejte v tomto velmi unikátním čase u dnešní harmonické zprávy. Mnozí si stále hlouběji uvědomujeme zodpovědnost za své myšlenky, činy a chování ve všech podmínkách, kterým jsme vystaveni. To jsou aktuální současné přímé volby, které každý nyní provádí každý den, každým okamžikem. Musíme si uvědomit, že jsme se v určitém okamžiku rozhodli přijít na Zemi, abychom prožili a dodržovali po určitý čas kontrolní matici, fantomové prostory a podvod, který se zde děje.

Přišli jsme se specifickými duchovními misemi, abychom pomohli uzdravit tuto negativitu na Zemi prostřednictvím našeho těla a vyššího Vědomí. Z tohoto důvodu musíme převzít odpovědnost za účel, s kterým jsme se vtělili na Zemi, bez ohledu na to, jak stále obtížnější se vnější svět může zdát. Existují hluboké důvody k inkarnaci během tohoto Evolučního cyklu Vzestupu, takže musíme tuto skutečnost akceptovat, přijmout plnou odpovědnost.

Všichni jsme stále více vedeni zjednodušovat život, převzít odpovědnost za to, co děláme a za svoji aktuální životní situaci. Lidé se učí odstranit vinu, správně uvést do běhu zákon příčiny a následku, takže tento zákon bude moci pozitivněji pracovat na výsledcích léčení a aktualizaci duchovního účelu.

Jsme ve fázi cyklu planetárního Vzestupu, kde každý jednotlivec musí sladit všechny své existující vnitřní světy s Přírodními Zákony, nebo bude konfrontován s narůstajícími negativními důsledky. Na své nejzákladnější úrovni je sladění s Přírodními Zákony v zásadě chápáno takto: když žijeme v pravdě a harmonii se sebou samými a ostatními, žijeme v pravdě a harmonii v rámci Universálních Přírodních Zákonů, což dramaticky zvyšuje kvalitu našeho života. Ať už si lidé jsou vědomi těchto Přírodních Zákonů, nebo o nich nevědí, ovlivňují nás všechny stejně, protože na konci časového cyklu bude každý z nás zodpovídat za rozhodnutí a jednání přijímaná po celý tento život. Všichni jednotlivci jsou odpovědní za svá rozhodnutí o myšlenkách, činech a chování, ať už tomu věří nebo ne. A pro mnoho z nás je trojdimenzionální úroveň tak těžko pochopitelná.

Fyzický Vzestup a budoucí směr života na Zemi je definován na základě VYROVNÁVÁNÍ, které si každý vybírá. Velká část vnitřní práce je hledat pravdu o tom, jak se můžeme lépe vyrovnat a spojit s vnitřním Duchem, který nám pomáhá organicky se vyrovnávat s Přírodními Zákony, abychom žili šťastný život a optimalizovali naše duchovní ztělesnění na planetě.

Výsledkem ne-úsilí v tomto směru je, že mnozí zažívají zvýšené vnější tlaky, které jsou způsobeny stupni vibračních propastí, které existují mezi vnitřním světem jemných sil a vnějším světem hmotných sil. Tlaky, které se objevují, mohou rozebrat vnější realitu nebo se projevit jako řada problémů, které vedou k vědomé účasti na rozhodování při rozhodování, které je ve větší míře v souladu s vyšším vyjádřením nebo volby, které vedou ke zvýšenému vyrovnání, což mnoho lidí vůbec nedělá.

Tímto způsobem se každý z nás musí hlouběji podívat na rozhodnutí, která děláme, abychom byli více v souladu s Přírodními Zákony, a objevovat skrytá místa, kde jsme nevědomky špatně vyrovnáni. Jsem každý den na procházce v lese, kde je mnohem jednodušší zpracovávat fáze Vzestupu, komunikovat s přírodními silami, vpustit silné fotonické Světlo do temných částí našeho Já a získávat odpovědi na aktuální vlastní Vzestup.

Když mají lidé vnitřní svět drasticky opačný nebo nesouvislý s vnějším světem, ve kterém působí nebo spoluvytváří, vytváří frekvenční spektrum tzv. zkřížených spirál, což může mít silný energetický dopad. Zkřížené spirály jsou vytvářeny za přítomnosti nepřátelství, což vytváří extrémní polarity v těle a Vědomí. Tyto protichůdné síly se protínají v určitém časovém okamžiku a vyvolávají výbušný efekt, když je přítomno "násilné" vyrovnání. To je většinou způsobeno nedostatkem sebevědomí v situacích nebo během interakcí s ostatními a jejich kontrolními strukturami, kde mají zkřížené spirály destruktivní účinek na osobnost, což má za následek mnoho poruch.

Snaha o sladění s pravdou. Hledání duchovní pravdy je cestou, kdy zažíváme Přírodní Zákony vlastní principům našeho Vědomí, které řídí naši realitu. Duchovní pravdu obvykle nelze definovat přesnými slovy, ale musí ji každý přímo prožít a zažít. Základem vnímání pravdy ve hmotě je jednoduše pochopit, že to je to, oč tu běží - přesné posouzení událostí, které se kolem nás v minulosti nebo v současnosti vyskytují. Abychom lépe porozuměli pravdě, musíme pochopit, že pravda je první a přesně porozumět událostem, které v současnosti probíhají. To znamená, že musíme vědět nebo vidět, kdy jsme podvedeni, abychom nezatemnili faktické události reality. Velké pravdy jsou získány z moudrosti dokonalého porozumění toho, co prostě existuje kolem nás - takové, jaké to je. Pravda je přesně vnímána z neutrálního postavení, kdy pozorujeme objektivní fakta, která zůstávají nezaujatá. Člověk podle osobních názorů nebo emocionálních připoutaností nepotřebuje kontrolovat vnímání událostí nebo dokonce kontrolovat výsledek. Dovolte sami sobě, aby pohled byl vždy neutrální, nestranný z otevřeně smýšlející perspektivy.

Pravda spočívá v srdci a Duchu každého z nás a právě ve zkoumání obsahu srdce a nejvyššího Vědomí lze nalézt Ducha pravdy. Je tak málo těch, kteří hledají uvnitř sebe sami sebe.

Každý se musí řídit pravdou, která sídlí hluboko v jeho srdci, žádný jiný člověk nemá právo nutit jiného, ​​aby jednal podle jeho vlastní verze pravdy. Jedná se o porušování Přírodních Zákonů a existují důsledky.

Každý se musí řídit pravdou, která sídlí hluboko v jeho srdci, žádný jiný člověk nemá právo nutit jiného, ​​aby jednal podle jeho vlastní verze pravdy. Jedná se o porušování Přírodních Zákonů a existují důsledky.

Každý se musí řídit pravdou, která sídlí hluboko v jeho srdci, žádný jiný člověk nemá právo nutit jiného, ​​aby jednal podle jeho vlastní verze pravdy. Jedná se o porušování Přírodních Zákonů a existují důsledky.

Když jsme odhodláni hledat pravdu v našich životech, pravda, kterou objevíme, nás přirozeně otevře k duchovnímu probuzení a sladění s Přírodními Zákony, kterými se řídí naše realita a naše Vědomí. Jak rozvíjíme vyšší Vědomí, roste naše schopnost vidět všechny vzorce v prostředí, což nám pomáhá přesně vyhodnotit události jako pravdivé nebo nepravdivé - rozlišovat. Vymazání negativního ega vyžaduje hodně, hodně hluboké práce na sjednocení polarit, abychom měli skutečně schopnost uvědomit si, co se děje a přijmout to.

Musíme umět rozpoznat vzorec a význam, který je spojen s těmito vzory, které tvoří větší obraz, který nám umožňuje spojovat potřebné body navigace na cestě fyzického Vzestupu. Získání vyššího Vědomí, ve kterém se rozhodneme žít ve skutečnosti znamená, že jsme si vědomi přesných událostí a toho, co se kolem nás děje. Jsme ochotni vidět události tak, jak skutečně jsou, ne to, co chceme, aby bylo.

Na druhou stranu s nízkou frekvencí negativního Vědomí ega, neuvidíte tyto vzory v prostředí ani jim nebudete rozumět, a nebudete chápat události, které se kolem vás vyskytují a proč. Vidím to stále, jak lidé nedokážou vyhodnotit situaci z pohledu významu ( proč se to děje v jejich životě) a zákona o polaritě a zákona příčiny a následku.

Na cestě probuzení k vyšším úrovním pravdy je vnitřní prací rozpoznat, kde je naše vnímání ovládáno mechanismy ega, bolestí a iluzemi. Cílem je zaměřit se na sebe, ne na druhé a získat přesné posouzení událostí, což pomáhá sladit vnímání se skutečnými událostmi a realitou kolem nás. Když přijmeme Přírodní Zákony jako základ pro pochopení vyšší pravdy, dokážeme se vyrovnat s pravdou, že žijeme v energetické matrici. Tato energetická matrice se formuje do hmotné reality založené na Přírodních Zákonech a tyto zákony jsou inteligentně interaktivní se všemi vrstvami našich vlastních duchovně-energetických oblastí. To znamená, že existují naše vnitřní tělesné neboli organické duchovní zákony, které řídí to, jak tvoříme život, a které řídí důsledky chování, které nemají nic společného s umělou inteligencí a které nebyly vytvořeny lidmi na Zemi a žádný člověk je nemůže měnit ani ovládat. Zjednodušeně řečeno, nasloucháme-li svému vnitřnímu hravému tvořivému Já, vnitřnímu dítěti, utváříme vlastní život jako hru.

Na cestě hledání pravdy odhalujeme, že všechny aspekty našeho Vědomí existují ve stavu, který se řídí těmito Přírodními Zákony. Jedná se o Zákony, které nelze měnit jen proto, že chceme, aby tomu tak bylo, nebo proto, že o nich nevíme. 

Fyzická realita je spoluvytvářena Vědomím ve spolupráci s těmito duchovně-energetickými zákony, s kterými jsme neustále svázáni, jak naše Vědomí putuje hmotou a časem. Pokud nám chybí vědomí, že tyto duchovní zákony existují, pak jsme ve stavu nejasné nevědomosti. Nesoulad znamená, že projevujeme to, co nechceme vytvářet, nebo že jsme od pravdy odpojeni. 

Základní koncept sladění s Přírodními Zákony lze nejlépe chápat tak, že máme skutečnou úctu k Božské Jiskře a Vědomí, které je přítomno v nás uvnitř nás po celý život. Všechny lidské bytosti a živé bytosti mají přirozená práva a tato práva budou na konci evolučních cyklů odpovědná. Když si uděláme čas, abychom studovali a lépe porozuměli tomu, jak tyto principy Vědomí fungují při řízení energetických struktur našeho Světelného těla a jak fungují ve struktuře našich projevů, můžeme se s těmito Přírodními Zákony vyrovnat a společně vytvářet mnohem více harmonický, smysluplný a půvabný život a upřímně jiná cesta ani není. 

Užívejte si krásy a barvy podzimní přírody při naslouchání Duchu. Ať se vám daří tvořit nový život, který přináší všehohojnost. Mnoho zázraků na cestě ke svobodě. Vyživujte se a podporujte svoji cestu ke skutečnému zázračnému životu. Jsem vděčná za každý den, který vyživuje život. 
S milující Láskou v srdci Lenka Sykorova