DIMENZIONÁLNÍ REALITY


Vážení Milovaní, jsem šťastná, že se setkáváme v našem společném prostoru, kde nám Láska, úcta, důstojnost pomáhá na cestě Vzestupu.

Nejvyšší vyjádření Lásky se projevuje také vždy v našem hmotném světě, stejně jako při dosahování svobody Vědomí. To je náš nejvyšší účel během cyklu Vzestupu. Láska je harmonizující síla, a tak společně s dobročinnými silami Světla, v souladu s Přírodními zákony a z nejhlubšího čistého srdce pokračujeme s velkou trpělivostí, aby každý budoval vztah JÁ JSEM SVRCHOVANÝ BŮH.

Ačkoliv jsem měla záměr odpočinout si delší čas od náročné práce, protože energie v únoru byly tak zatěžující. Ležela jsem a modlila, protože mozek, korunní čakra, srdce a Vědomí byly silně přetěžovány. Nemohla jsem dýchat, měla jsem silné bolesti hlavy. V současné době se z kolektivního Vědomí uvolňuje mnoho stínů a nízkovibračních softwarových programů, cítím to na srdci jako velké stažení a strachy. Avšak moje rehabilitace je vždy velmi rychlá, a tak mě Duch dnes vedl, abych otevřela novou kapitolu své práce pro lidskou rodinu, abych pracovala na širší úrovni.

Velmi jsem cítila, že se potřebuji stáhnout jen do svého soukromí, ale Duch dnes řekl ne, ne, ne, a tak jsem zde. Je velmi mnoho věcí, o které se chci s vámi podělit nejen z mé osobní cesty, ale v kontextu Vzestupu budeme muset mnohem hlouběji začít chápat Universální Zákony, Přírodní Zákony a Zákon Jednoho, protože pravidla na Zemi se mění.

To je základ, kterému porozumíme-li, pak uzdravíme sebe a tím se můžeme posunout do 5. dimenze, což je můj zážitek. Mým záměrem je práce na individuální a osobní úrovni, kde každý, kdo to tak cítí, má přístup k celému uzavřenému obsahu. Je to podpora, kde každý dostává za měsíční poplatek vedení Vzestupem.

Já Jsem Strážce Universálních principů a ztělesněna za účelem kotvit a přivést zpět Stvořitelovu esenci, prosazovat pravdu, čistotu, harmonii a Vědomí Jednoty ve svém vlastním životě a těle. Moje Rodina Světla je Elohim a účelem této skupiny je sloužit pravdě, plně sjednocené polaritě - duchovnímu manželství ženského a mužského principu v těle.

Bytost, která dosáhne osobního Krista v těle je jediná bytost, která může vysvobodit jakoukoliv bytost z otroctví a dovést zpět do srdce Stvořitele Božského Zdroje, protože je Božsky řízena.

Existují Universální zákony, se kterými bychom se měli blíže seznámit, abychom získali jasnost, která nám dává smysl. A to je, že pro změnu těla a srdce je třeba nejprve uzdravit energetický plán neboli náš duchovní plán. Jakmile si uvědomíme bolestné zkreslení, máme sílu změnit tento náš energetický plán.

Veškeré chování souvisí s etapami celého našeho života a duchovního rozvoje a bohužel jsme svědky roztříštěného, poškozeného zdeformovaného chování a myšlení lidí, kteří se snaží ovládat a používat anti-životní síly. To vše jsem musela poznat více méně na vlastní kůži, projít obrovským množstvím temných zkušeností, poznání a prozkoumat tuny znalostí.

Existují plány pro každé tělo, které přesně určují, jak toto tělo funguje na všech úrovních, fyzicky, mentálně, emočně a duchovně. Pokud je někdo ochoten se o těchto tělech dozvědět, může se zvýšit zdraví těl, aby se znovu připojily k vyšším úrovním, aby se odstranil stres, strach, zmatek a bolest. Jak člověk roste ve Vědomí a touží se spojit s inteligencí Vědomí v plánu každého těla, je schopen provádět změny frekvence, které ovlivňují fungování tohoto těla a jeho energií. To je přijetí - integrace polarity, nikoliv odmítání temných a stínových aspektů uvnitř nás, kolem nás a vůbec všeho toho aktuálního planetárního šílenství.

Každý z nás má stále mnoho otázek, náš prostor je v srdci, meditujeme o Bohu, Kristu.

Nadechujeme hluboko do našeho srdce a srdce Krista řídí naši cestu životem. Je velmi mnoho věcí, které budu sdílet. Vzhledem k tomu, že mnoho Hvězdných bytostí přicházejících z jiných Vesmírů si uvědomovalo psycho-spirituální válku, do které je Země zapojena, přišly jako ztělesněné portály lidské inteligence, aby se vrátily zpět na domovskou planetu jako průzkumníci mise na Zemi. Moje zkušenost proto byla často hrůzostrašná, vysoce dobrodružná, protože Hvězdné bytosti jsou zde nejvíce vystaveni mimozemským implantátům, systému kontroly mysli, infiltraci temných sil a softwaru viktimizace. Ostatně jako všechny lidské bytosti zde.

Je však známo, že na konci Vzestupného cyklu se otevře neutronové okno, které vytváří energetické triangulace a obnovuje poškozené polarizované zvraty, osobní i planetární merkabu, změní se vztah protonu a elektronu zpět do rovnováhy, do nulového bodu, aby se rozpustil planetární hologram a ukotvilo Vědomí Kosmického Krista. Toto nulové pole stejně tak ovlivňuje polaritu ve vztazích mezi muži a ženami a polaritu uvnitř nás. Budu se mnohem více zabývat archetypy uvnitř hologramu, abychom objasnili, jak je mysl programována a v jakých programech žije lidská rodina v třetí a čtvrté dimenzi. V páté dimenzi nejsou žádné lekce ani výzvy.

Nyní se někteří z nás nachází v 5D, je zde tedy již hmatatelné rozdělení dimenzí. Záleží, v jaké dimenzi se nacházíme, protože taková bude naše pravda a pravděpodobně neslučitelná pro ty, kteří nejsou v naší dimenzi. New Age lidé nebudou souhlasit s tím, co zde prezentuji. Je naprosto přirozené, že každý ve své dimenzi učí to, co odpovídá souboru pravidel jeho Vědomí a jeho dimenze, ve které žije. Jako průvodce Vzestupem provázím ty, kteří se mnou rezonují ze 3D přes 4 D do 5D. Cestu do 5D jsem sama prošla, je to moje osobní zkušenost.

Mnoho věcí ze 3D je už pro mě nepochopitelných a tito lidé se na to, co zde prezentuji mohou dívat jako na science fiction, ale spíše pro ně budou tyto stránky "neviditelné", protože se mnou nerezonují. Ani já nerozumím jejich hloupému chování, myšlení, konzumnímu životu. Je to takové, jaké to je, ale přesto se učíme koexistovat. Je důležité se především uzemňovat, být uzemněný.

Lidé v hustotě žijí a pracují podle zákona jejich dimenze, osobně pracuji zcela jiným způsobem, nedělám žádné přednášky ani rozhovory, pracuji se svým tělem a sdílím zkušenosti. Jediný způsob mé práce a mé obživy je předávat aktuální zprávy jako Průvodce Vzestupem a v současné době se mnou mnoho lidí nerezonuje, takže uživit se tím je velké odevzdání Duchu Svatému.

Universální zákon říká, že naše životní síla bude rezonovat se stejným duchovním jádrem, vnějšími a interdimenzionálními silami. Je málo lidí, kteří jsou pilní a pracují se svým tělem, mají osobní disciplínu, učí se a jsou v tom velmi úspěšní. Každá maličká změna z vás dělá velkého hrdinu. Je to velký posun! Začínala jsem stejně. Nemám žádné sportovní ambice, jen udržet tělo zdravé a pružné.

Svým srdcem jsme napojeni na srdce Země a na srdce naší Galaxie tzn., že aktuální změny, které se zde vlní, ovlivňují naše srdce. A v současné době, jak se z kolektivního Vědomí uvolňuje mnoho stínů a nízkovibračních softwarových programů, cítím to na srdci jako velké stažení a strachy. Proč já, proč prožívám tolik zatížení. Nemohu v noci spát, a přesto nejvíce kotevní práce se děje ve spánku. Je to docela bolestné a drastické, hodně jsem odpočívala.

To, co se uvolňuje ze 3D nás bolestně ovlivňuje. Náročná sjednocující cesta. Moje vlastní volba je, že nechci mít s 3D nic společného, protože pro mě osobně je to nízká úroveň chování a myšlení. Ačkoliv miluji lidi, jsem tu pro ně, ale nemohu s nimi koexistovat nějak více přímo. Chodím do přírody a pak s touto vibrací chodím do města, ale jsou to zatěžující energie. Zatěžuje mě to. Chráním se a je to tak v pořádku. Můj život a moje vibrace je příroda, motýli, stromy, květiny, mechy, kameny, potoky, květy..... To je můj prostor, který patří jen mě. Medituji a modlím se, napojuji se na Zdroj, Ducha Svatého. To jsou nástroje Vzestupu.

Jiný vztah mezi mužem a ženou je ve 3D, jiný ve 4D a jinou úroveň bude mít vztah muže a ženy v 5D. Jiný životní styl existuje ve 3D, jiný ve 4D, jiný v 5D. V 5D nejsou žádné lekce a výzvy. Moje úroveň - integrovaná polarita neboli vnitřní duchovní manželství je zarovnáváno s Kosmickou Trojicí, Zákonem Jednoho, jako Ženský Kristus a to je můj život. Nerezonuji s astrálními úrovněmi, politiky, nemocemi a bla, bla, bla..... šířením zpráv o virech, dvojplameny, semináři, přednáškami...... Žiji živý život. Lidé cvičí, dělají osobní rozvoj, ale já jsem v těle, naslouchám mu a nestane se za den, že se "uvnitřníte".

Abychom pochopili svoji Svatou Trojici, musíme pochopit Kosmickou Trojici jako tři plameny, tři zvuky nebo emanace původního Zdroje Božství. Je to původní trojvlnové Vědomí prvotního Universálního Vědomí. Je to energetická matice, kde jsou obsaženy všechny možné potenciály pro všechny možné polarity nebo žádnou polaritu, kde existuje jen Jednota Vědomí a neutralita neboli nulový bod. Každý plamen je sám o sobě úplný celek, a dohromady tvoří tento celek jako Boží Zdroj. Chceme-li pochopit tedy vůbec, co je to vlastně Vzestup a Svatá Trojice, musíme jít k jádru těchto konstant. Jinými slovy trojvlna je základní látka Universální matice. To, co tu děláme je, že se znovu propojujeme s plány trojité vlny.

Kosmická trojice obsahuje tři plameny - modrý plamen - Svatý Otec, růžový plamen - Svatá Matka, zlatý plamen - Svatý Kristus. Kosmická Trojice nyní na Zemi opět obnovuje duchovní osvobození, aby vše dosáhlo svobody a svrchovanosti. Je to matice celého Vesmíru.

V kontextu toho, že toto je pro nás zcela přirozené, toto je způsob našeho myšlení a chápání, si mnoho z nás uvědomuje, že jsme součástí něčeho velmi ponižujícího na planetě Zemi. Vzestup má dopad na všechno a na všechny, naše osobní a intimní životy nás všech. Spojení duše se Zdrojem je velmi osobní a velmi intimní. Všichni víme, jaké to je prožívat bolest a být úplně sám v temnotě, jak snášíme proces Vzestupu. Takže musíme mít na paměti, že laskavost leží nad vším.

Když posilujeme své jádro, můžeme rozšířit sféru svého vlivu a být laskaví vůči ostatním. Víte, že jedna sekunda kritiky, sarkasmu a odporu nebo nenávistných slov může dítě na celý život zjizvit. Jedna sekunda laskavosti může pomoci dítěti dosáhnout velikosti, která mu umožní najít svoji duši. Duše je laskavá a milující a Bůh je laskavý a milující. Většina z nás nebyla učena, jak milovat, proto se nyní učíme, že je to naše nejvyšší priorita. My všichni jsme zklamáni a my všichni se učíme milovat.

Každý měsíc budu sdílet to, k čemu mě Duch směřuje. Mohou to být dvě aktualizace, jedna nebo pět. Můžete se ke mně přidat. Objasňuji, že Kristus používaný v těchto zprávách neoznačuje muže Ježíše Krista. V podstatě po dosažení Vzestupu může každý z nás ke svému jménu přidat jméno Kristus. Dosažení Krista přesahuje současné Vědomí zde na planetě, a proto postupně ztrácíme zájem o nižší úrovně bytí, nižší dimenze a lidi v nich žijící.

Ještě nedávno v roce 2012 jsme snili o životu v 5D a tato realita je nyní skutečnost. Srdce je zcela napojené na Zdroj. Je to stav věčného Kosmického Vědomí a tím získáváme titul kosmický občan. Kosmický občan je dosažení svobody Vědomí v kontextu toho, že se duše nemusí vrátit zpátky na Zem. Může jít kamkoliv se rozhodne v Kosmu, nemusíme se již vtělit do fyzického těla. Není to krásná zpráva?

Je čas sdílet radost a legraci, zapojit smích do každodenního života, protože to je ta nejvyšší vibrace, kterou můžeme mít hned. Příroda nás obdarovává prvními květy a to je pro mě velké požehnání, miluji vidět z první ruky, jak tvoří Stvořitel. Mnoho milující Lásky a mnoho zázraků ve vaší realitě!

V Božské Lásce

Lenka Sykorova